Дата: 10.11.2020 р.
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИна оплатне надання послуг
Фізична особа-підприємець Касяненко Вячеслав Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310408876)
Фізична особа-підприємець Касяненко Вячеслав Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3310408876) (надалі –Виконавець) пропонує будь-якій фізичній особі та/або платнику єдиного податку (надалі – Замовник) укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом.
Визначення понять та їх тлумачення1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:
Публічний договір – цей правочин між Виконавцем та Замовником про надання послуг останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Замовників, з моменту акцептування публічної оферти Замовником (надалі – Договір).
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі та/або платнику єдиного податку, укласти з нею договір про надання послуг на умовах, що містяться в цьому документі та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.
Акцепт – надання Замовником повної та безумовної відповіді Виконавцю на пропозицію укласти договір про надання послуг з Виконавцем, шляхом проставлення відповідної позначки біля відповідного пункту під час заповнення спеціально форми на Сайті.
Послуга - інформаційно-консультаційні послуги, в тому числі але не виключно послуги інформаційно-консультаційного характеру і допомога та/або предмет торгівлі -товар (електронний блокнот або воркбук та супровідні матеріали/предмети, будь-які інші предмети торгівлі у матеріальній та/або нематеріальній формі) та/або оплата за участь у заході (фестиваль, тренінг, конференція, семінар, розвиваюча/трансформаційна гра, тощо) та/або індивідуальна консультація та/або участь у групі/чаті/клубі (як на постійній основі, так і разово), інформація про які розміщена на сайті https://yadusha.com. Послуги можуть надаватися за допомогою засобів телекомунікаційного, електронного зв’язку (в тому числі через мережу інтернет), очно та/або через третіх осіб.
Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа та/або платник єдиного податку, яка акцептувала публічну оферту.
Сайт - сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп’ютерних програм), що пов’язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://yadusha.com.
Платформа – сукупність програмних засобів, розміщених за адресою: https://academy.yadusha.com, що використовуються для надання Виконавцем послуг, передбачених цим Договором.
2. Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.
3. У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України.
2. Акцептування пропозиції
2.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем Акцепту. Здійснюючи Акцепт Замовник також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.
2.2. Здійснюючи використання Сайту, особа погоджується бути зобов'язаною цим Договором.
2.3. У випадку, якщо будь-яка особа не погоджується з цим Договором, вона зобов’язана негайно припинити використання Сайту.
2.4. При акцепт публічної оферти Замовник гарантує, що він є резидентом України. 
3. Предмет договору
3.1. Виконавець надає Замовнику послугу, яка полягає у наданні доступу до інформації та сервісів, розміщених на Сайті та (або) Платформі, у порядку, передбаченому цим Договором, а Замовник приймає та оплачує її.
3.2. Детальний опис послуг розміщується на Сайті.
4. Вартість послуг та порядок розрахунків
4.1. Актуальні ціни на послуги Виконавця розміщуються на Сайті.
4.2. Розрахунки між сторонами проводяться у безготівковій формі, шляхом здійснення оплати за допомогою платіжних інструментів, доступних на Сайті.
4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом сплати повної вартості послуг на умовах передоплати, крім випадків, якщо інші способи оплати вказані на Сайті.
4.4. Виконавець має право не надавати послугу Замовнику у випадку, якщо Замовник не здійснив оплату вартості послуг у порядку та строки, визначені цим Договором.
4.5. Виконавець може надавати деякі Послуги на умовах «донейшен» - вільна оплата, коли Замовник на власний розсуд перераховує будь-яку суму за Послуги згідно до цього Договору, про що Виконавець розміщує інформацію на Сайті.
5. Порядок реєстрації на Сайті
5.1. З метою здійснення реєстрації на Сайті Замовник самостійно заповнює реєстраційну форму на Сайті.
5.2. Замовник зобов’язаний надати достовірну та повну інформацію про себе, зокрема: ім’я, адресу електронної пошти, номер телефону.
5.3. Створення облікового запису Замовника здійснюється автоматично. Створений обліковий є неактивним. На адресу електронної пошти Замовника, що вказана у формі реєстрації, надсилається лист з унікальним гіперпосиланням для активації облікового запису користувача та паролем до облікового запису.
Після переходу за гіперпосиланням, яке вказане в листі, чим Замовник підтверджує достовірність адреси своєї електронної пошти, обліковий запис є активований.
5.4. Замовник має право після реєстрації та успішної активації облікового запису змінити пароль.
5.5. Замовник зобов’язаний зберігати логін та пароль до облікового запису таким чином, щоб унеможливити доступ третіх осіб до цих даних.
5.6. Замовник може мати лише один обліковий запис. Якщо Замовник зареєстрував більше одного облікового запису, Виконавець має право заблокувати їх.
5.7. Виконавець має право відмовити в реєстрації облікового запису.
6. Порядок надання послуг
6.1. Надання Виконавцем Послуги включає надання доступу до матеріалів та сервісів Виконавця, розміщених на Платформі, , а також доступ до чату в мобільному застосунку Telegram, на умовах вказаних на Сайті.
6.2. Погоджуючись з цим Договором, Замовник тим самим надає згоду Виконавцю на створення для Замовника облікового запису на Платформі, за допомогою якого здійснюватиметься надання послуг, передбачених цим Договором.
6.3. Виконавець надає доступ Замовнику до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, не пізніше, ніж о 12 годині 00 хвилин дня з якого починається надання Виконавцем послуг. З моменту надання Виконавцем доступу Замовнику до матеріалів та сервісів Сайту послуга вважається наданою в повному обсязі.
6.4. Якщо Замовник не отримав доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, він зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця, направивши листа на адресу електронної пошти: .ur.esruocteg.ahsuday%40ofni
6.5. Доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, припиняється після закінчення строку, вказаного на Сайті. Такий строк доступу до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, може відрізнятися в межах різних тарифів.
6.6. У випадку, якщо Замовник жодного разу протягом оплаченого періоду не скористався послугами Виконавця або певною послугою Виконавця в межах обраного тарифу, зокрема не переглянув запис уроку, не долучився до чату в мобільному застосунку Telegram, сплачені Замовником кошти не повертаються, в тому числі частково, а доступ не продовжується на інший строк.
6.7. У випадку, якщо послуга надається Виконавцем у конкретний час, вказаний на Сайті, а Замовник не скористався цією послугою у вказаний час, він не має права вимагати повторного надання послуги та (або) повернення коштів. В такому випадку Виконавець має право надати запис такого уроку та (або) майстер-класу.

7. Права та обов’язки Сторін
7.1. Замовник має право:
7.1.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.
7.1.2. Вимагати надання якісних послуг.
7.2. Замовник зобов’язаний:
7.2.1. Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця.
7.2.2. Належним чином виконувати усі умови цього Договору.
7.2.3. Використовувати технічні можливості Сайту та (або) Платформи виключно в законних цілях.
7.2.4. Не вчиняти будь-які дії (зокрема, з використанням стороннього програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту та (або) Платформи.
7.2.5. Не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та (або) Платформі та (або) для взаємодії з Сайтом та (або) Платформою.
7.2.6. Використовувати усі матеріали та сервіси, надані Замовнику, виключно в особистих цілях та не передавати доступ третім особам.
7.2.7. На Сайті та (або) Платформі та (або) чаті в мобільному застосунку Telegram забороняється:
розміщувати інформації, яка може призвести до розпалювання релігійної, міжнаціональної, расової ворожнечі;розміщувати інформацію рекламного характеру.розміщувати матеріали та (або) інформацію, що порушує права інтелектуальної власності інших осіб.розміщувати інформаційний спам.використовувати нецензурні висловлювання.завдавати шкоди честі та гідності інших осіб.7.2.8. Ознайомитися із змінами та доповненнями до цих Правил.
7.3. Виконавець має право:
7.3.1. Перенести надання послуг, попередивши про це Замовника не пізніше ніж за два дні.
7.3.2. Без попереднього погодження із Замовником залучити третіх осіб для надання послуг, передбачених цим Договором.
7.3.3. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.
7.3.4. Вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті та (або) Платформі без попереднього попередження Замовника.
7.3.5. Проводити профілактичні роботи для підтвердження працездатності та подальшого удосконалення функціоналу Сайту.
7.3.6. Тимчасово призупинити доступ Замовників до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок в роботі Сайту з метою відновлення його працездатності.
7.3.7. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, у випадку, якщо Замовник порушує умови цього Договору.
7.4. Виконавець зобов’язаний:
7.4.1. Надавати послугу вчасно та в повному обсязі.
7.4.2. Не розголошувати третім особам персональні дані Замовника, які стали відомі Виконавцю в процесі надання послуг.
8. Інтелектуальна власність
1. Уся інформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результати інтелектуальної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що розміщені на Сайті та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, захищаються правом інтелектуальної власності.
2. Жодні права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, не переходять до Замовника в результаті використання Сайту або укладення цього Договору.
9. Порядок повернення коштів
9.1. Замовник має право до моменту початку надання послуг відмовитися від отримання послуги без пояснення причини. В такому випадку кошти, сплачені Замовником, повертаються в повному обсязі.
9.2. У випадку, якщо Замовник відмовляється від послуги Виконавця, після завершення її надання, кошти, сплачені Замовником не повертаються.
9.3. Для реалізації свого права на повернення коштів у випадках, передбачених цим Договором, Замовник направляє відповідну заяву Виконавцю на адресу електронної пошти: ur.esruocteg.ahsuday%40ofni відповідно до норм Постанови НБУ № 22, Наказу МЕУ №104 та пп. 5 п. 292.11 ПКУ 
9.4. У випадках, передбачених пунктами 9.1 – 9.2 цього Договору, кошти сплачені за послугу повертаються протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення.
10. Відповідальність
10.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника.
10.3. Замовник приймає на себе відповідальність за використання або не використання отриманої в процесі надання послуг інформації.
10.4. Виконавець не несе відповідальності за досягнення результатів, пов'язаних з практичним застосуванням інформації, одержаної в процесі надання Виконавцем послуги, передбаченої цим Договором.
10.5. Виконавець має право припинити надавати послуги, передбачені цим Договором Замовнику, у випадку порушення Замовником прав інтелектуальної власності Виконавця, без компенсації сплаченої Замовником суми коштів. Це не позбавляє Виконавця права на відшкодування шкоди, завданої порушенням його прав інтелектуальної власності.
10.6. Замовник попереджений, що у випадку порушення ним прав інтелектуальної власності Виконавця, Замовник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, а саме адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність.
11. Обставини непереборної сили
     11.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
     11.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також обставини технічного характеру, які призводять до технічних збоїв та порушують нормальну роботу Сайту та (або) Платформи, з використанням якої здійснюється надання послуги.
     11.3. Сторона, яка потрапила під дію обставин непереборної сили повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.
     11.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання.
    11.5. Належним та достатнім підтвердженням дії обставин непереборної сили щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо обставин непереборної сили, виданий Торгово-промисловою палатою України.
12. Порядок вирішення спорів та право, що застосовується
12.1. Усі непорозуміння, суперечки та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
12.2. Замовник має право направити Виконавцю претензію на електронну пошту: ur.esruocteg.ahsuday%40ofni
. Строк розгляду претензії складає 30 днів.
12.3. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які непорозуміння, суперечки та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.
12.4. До цього Договору, в тому числі для його тлумачення, застосовується чинне законодавство України без приведення в дію норм колізійного права.
13. Інші положення
13.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.
13.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору без повідомлення Замовника.
13.3. Зміни до Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.
13.4. Якщо Замовник здійснює оплату послуг Виконавця, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Замовник погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.
13.5. Акцептуючи цей Договір, Замовник також погоджується з Політикою конфіденційності. та ознайомився з Умовами (політика обробки персональних данних)
13.6. Замовник надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема маркетингового характеру, що містять інформацію про діяльність Виконавця.


Реквізити Виконавця:
Фізична особа-підприємець
Касяненко Вячеслав Володимирович
РНОКПП: 3310408876
38211, Полтавська обл., Семенівський р-н, с. Наріжжя, вул. Касяненка, буд. 45